วันที่ 23 มิถุนายน 2556 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ จังหวัดระยอง

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดสัมนาระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผน การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ จังหวัดระยอง
วันที่ 22 มิถุนายน 2556 พิธีบายศรีสู่ขวัญอวยพรลูกศิษย์รุ่น 5

พิธีบายศรีสู่ขวัญอวยพรลูกศิษย์รุ่น 5 ที่สำเร็จการศึกษาและต้อนรับลูกศิษย์รุ่น 8 เข้าสู่ศูนย์ตาธรรมศาสตร์
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 งานเลี้ยงฉลองลูกศิษย์รุ่นที่ 5

ชาวศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัด งานเลี้ยงฉลองลูกศิษย์รุ่นที่ 5 สอบผ่านวุฒิบัตรจักษุแพทย์ ณ ร้าน Pola Pola
ลูกศิษย์รุ่น 5 เข้ารับการ สอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญ

ลูกศิษย์รุ่น 5 เข้ารับการ สอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกอบเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา ณ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 17 มิถุนายน 2556
งานอบรม Review in Ophthalmology 2013

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดอบรม Review in Ophthalmology 2013 ให้แพทย์ประจำบ้านและจักษุแพทย์ได้ทบทวนความรู้เรื่องตา วันที่ 3-5 มิถุนายน 2556
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประเมินศูนย์ตาธรรมศาสตร์

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมประเมินศูนย์ตาธรรมศาสตร์ เพื่ออนุมัติให้สามารถเปิดอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยาเพิ่มจากปีละ 3 ตำแหน่ง เป็นปีละ 5 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
การจัดการอบรมจักษุวิทยา สำหรับแพทย์ทั่วไป

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดการอบรมความรู้ด้านจักษุวิทยา สำหรับแพทย์ทั่วไป วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมโดม 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดย รศ.นพ.ปรีชา วาณิชย์เศรษฐกุล คณบดีเป็นประธานเปิดงาน
งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 3

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลางครั้งที่ 3 วันที่ 21-22 เมษายน 2550 ณ โรงแรม Sofitel พัทยา ชลบุรี
งานรู้เท่าทันต้อหิน

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดงานรู้เท่าทันต้อหิน เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก เพื่อให้ความรู้และตรวจตาแก่ประชาชน ในวันที่ 8 มีนาคม 2556
ทัศนศึกษาและดูงานโรงพยาบาลเสียมเรียบ กัมพูชา

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาทัศนศึกษาและดูงานโรงพยาบาลเสียมเรียบ กัมพูชา วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 43788276 คน