พันธกิจ
 1. ด้านการศึกษา

  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

  ผลิตจักษุแพทย์ ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสังคม

  หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

  ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม



 2. ด้านงานวิจัย

  ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย



 3. ด้านการให้บริการทางการแพทย์และทางวิชาการ

  ให้บริการทางการแพทย์และทางวิชาการ เพื่อสรรค์สร้างสุขภาพตาที่ดีแก่คนในสังคมและพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์

  ให้มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคตาได้ดีขึ้น

ปรัชญา

จักษุธรรมศาสตร์ ก้าวหน้าทางวิชาการ บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสังคม


ปณิธาน โครงการจัดตั้งภาควิชาจักษุวิทยา

องค์กรเข้มแข็ง วิชาการวิจัยการแพทย์เด่น เน้นสามัคคี มีคุณธรรม บัณฑิตเลิศล้ำ ร่วมนำประชา พัฒนาสังคม นิยมไทย ก้าวไกลสู่สากล

วิสัยทัศน์
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับ บริการพึงพอใจ มีคุณธรรม ผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ และส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 44088009 คน